Novinky

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

RIHA, a.s.

IČ: 26431581, se sídlem Praha 10 – Štěrboholy, Černokostelecká čp.128, PSČ 102 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7055

svolává

mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 5.12.2017 od 9:00 hod.
v sídle notářské kanceláře JUDr. Evy Nohejlové, notářky v Praze,
na adrese Svatoslavova 24, 140 00 Praha 4

Představenstvo společnosti navrhuje tento program jednání mimořádné valné hromady:

  1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
  2. rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti
  3. rozhodnutí valné hromady o jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
  4. rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky společnosti za období roku 2016
  5. závěr

Návrh změny stanov společnosti je do doby konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti.

V Praze dne 27.10.2017

představenstvo společnosti RIHA, a.s.

Stanislav Říha, předseda představenstva
Zdeněk Bidrman, místopředseda představenstva
Pavel Říha, člen představenstva

Pozvánku s programem valné hromady osobně převzali dne 27.10.2017 akcionáři společnosti:

Stanislav Říha, bytem Na Pohoří 43, 273 53 Hostouň
Zdeněk Bidrman, bytem Pod Zahradami 158/7, 104 00 Křeslice
Pavel Říha, bytem Pod Lysinami 477/8, 140 00 Praha 4